Sr  |  En

Uslovi korišćenja

Opštim uslovima korišćenja usluge utvrđuju se uslovi pod kojima Korisnik može izvršiti kupovinu i plaćanje roba i usluga iz ponude Numera d.o.o.

Numera d.o.o. zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom odnosno izmenom ponude i/ili pozitivnih zakonskih propisa izvrši promenu ovih uslova, o čemu će Korisnik biti obavešten.

Cene

Cene proizvoda i usluga izražene su u dinarima i iskazane su u bruto iznosu (sa PDV-om).

Cene svih proizvoda i usluga su podložne promeni do momenta potvrde kupovine.

Troškovi dostave porudžbina manjih od 3000 dinara na kućnu adresu putem usluge kurirske službe se naplaćuju Korisniku.

Način plaćanja

Korisnik naručenu robu i usluge plaća putem platnih kartica u maloprodaji.

Numera d.o.o. omogućava korišćenje sledećih platnih kartica: Visa, MasterCard i Maestro.

Pouzećem pri preuzimanju robe od kurirske službe.

Dostava naručenih proizvoda i/ili usluga se vrši dostavom na kućnu adresu Korisnika putem usluge Kurirske službe Bex i moguća je na teritoriji Republike Srbije.

Sa obzirom na radno vreme kurirske službe Korisnik je dužan da neko bude na datoj adresi u vremenskom periodu od 09h do 15h kako bi preuzimanje robe bilo moguće.

Ukoliko iz bilo kog razloga, Korisnik prilikom podnošenja zahteva za narudžbinu unese netačne ili pogrešne podatke, Numera d.o.o. ne snosi odgovornost za slučaj neisporučivanja robe i/ili usluga. Numera d.o.o. će kontaktirati Korisnika na dostavljeni kontakt broj ili e-mail adresu, proveriti tačnost navedenih podataka i ponoviti postupak isporuke. U slučaju da se ponovi nemogućnost isporuke, kupovina se smatra neuspelom i primeniće se pravila povraćaja uplaćenih sredstava.

Posle izvršene isporuke, nije moguće otkazati kupovinu proizvoda i/ili usluga i stornirati naplaćen iznos.

U slučaju eventualnih promena ili situacija koje onemogućavaju redovan tok isporuke, ili u slučaju da iz tehničkih razloga, razloga više sile i sl. Numera d.o.o. nije u mogućnosti da isporuči kupljenu robu i/ili usluge, Numera d.o.o. će bez odlaganja obavestiti Korisnika o novonastalim promenama, sa naznačenjem novih rokova isporuke ili u slučaju nemogućnosti izvršenja isporuke povraćajem uplaćenih sredstava.

Reklamacije

Korisnik sve reklamacije na izvršenu kupovinu može uputiti na broj korisničkog servisa 013 333 136, na e-mail adresu info@numera.rs, Numera d.o.o. će odgovoriti na reklamaciju Korisnika u zakonom predviđenom roku za rešavanje reklamacija.

Numera d.o.o. ne odgovara za reklamacije Korisnika upućene zbog neisporučivanja u slučaju da iz tehničkih razloga, razloga više sile i sl. Numera d.o.o. nije u mogućnosti da isporuči kupljenu robu i/ili usluge što je već opisano u odeljku Dostava.

Prilikom isporuke proizvoda, dužnost Korisnika je da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.

Korisnik je u obavezi da dostavljene proizvode preda Numera d.o.o.-u u originalnom trgovačkom pakovanju, kako je roba i dostavljena.

Ograničenja odgovornosti

Numera d.o.o. zadržava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

U slučaju štete koja može nastati Korisniku i/ili trećim licima usled neautorizovanog korišćenja platne kartice odnosno bilo koje zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenje platne kartice u svrhu korišćenja usluge Numera d.o.o. bez znanja vlasnika iste i dr.), sva sporna pitanja će se rešavati u skladu sa važećim pravilima Visa i MasterCard platnih sistema.

Numera d.o.o. neće odgovarati za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.

Numera d.o.o. ovim Opštim uslovima ne daje nikakve garancije za proizvode i/ili usluge koje se mogu kupiti posredstvom usluge shop-a numera.rs uključujući i sve izražene ili implicitne trgovačke garancije, osim eksplicitno navedenih u okviru ovih Opštih uslova.

Numera d.o.o. nije nikog ovlastio da u njegovo ime i za njegov račun daje garancije bilo koje vrste, i Korisnik se ne može osloniti na bilo koje izjave garancije osim eksplicitno navedenih u okviru ovih Opštih uslova.

Numera d.o.o. nije proizvođač bilo kojih proizvoda datih u okviru ponude, i jedine garancije koje su primenljive na proizvode koji se koriste uz usluge Numera d.o.o. su one koje su obezbeđene i date od strane proizvođača.

Numera d.o.o. nije odgovoran za bilo koju vrstu ili iznos naknade štete koja proizilazi u vezi sa korišćenjem proizvoda kupljenih putem korišćenja usluge shop-a numera.rs. Ova odredba o ograničenju odgovornosti se odnosi na štetu bilo koje vrste, uključujući direktnu, indirektnu, konsekventnu, slučajnu ili namernu, gubitak podataka, prihoda ili profita i sl. kao i bilo koju štetu nastalu Korisniku i/ili trećim licima.

Zaštita podataka i poverljivost informacija

Numera d.o.o. će, u skladu sa važećim zakonskim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini proizvoda i/ili usluga. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i biće dostupni samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Numera d.o.o. neće koristiti navedene podatke o Korisniku u cilju dostave reklamnih obaveštenja svojih i/ili trećih lica, osim u slučaju da je Korisnik dao svoju izričitu saglasnost za isto.

Svi podaci o platnoj kartici se kriptovano razmenjuju direktno između Korisnika i servera Banke procesora platnih kartica, i njihovu sigurnost odnosno tajnost podataka garantuje i obezbeđuje Banka.

Vaša Numera d.o.o.